logo

sobota, 26 września 2020 r.


      
  1%  
                    

Szczegółowe warunki i zasady realizacji projektu edukacyjnego
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 stycznia 2012 01:55

 

w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

 

  

1. Każdy uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Jest nim planowane przedsięwzięcie edukacyjne realizowane przez zespół uczniów przy wsparciu jednego lub kilku opiekunów. Projekt ma na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 

 

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów bądź może wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny. 

 

3. Dyrektor szkoły na pisemny umotywowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. 

 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w punkcie 3, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny projektu, wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

 

- odpowiedzialności za własne działania,
- umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
- umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
- umiejętności stosowania teorii w praktyce

 

i ma na celu:

 

- rozwój kreatywności, 

- przygotowanie do publicznych wystąpień,
     - naukę samodzielności i podejmowania aktywności. 

 

6. Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką jednego lub więcej opiekunów. W trakcie realizacji projektu uczeń/uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów spoza szkoły lub z pomocy innych nauczycieli. 

 

7. Nauczyciele po konsultacjach z uczniami zgłaszają na piśmie do dyrektora szkoły propozycje tematów projektów edukacyjnych w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. 

 

8. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe nauczycieli dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, sposobu wykonania, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności. 

 

9. W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych, w której mieści się 20 tematów. Baza ta dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców zainteresowanych klas. 

 

10. Uczniowie z pomocą wychowawców równoległych klas ustalają skład zespołów do realizacji projektów. Mogą to być zespoły klasowe lub międzyklasowe, liczące od 3 do 5 uczniów. 

 

11. Opiekun/opiekunowie wraz z zespołem uczniów w terminie do 31 października uzupełniają KARTĘ PROJEKTU EDUKACYJNEGO (załącznik nr 1) do wybranych tematów oraz spisują KONTRAKT (załącznik nr 2).

 

12. Czas trwania realizacji projektu jest uzależniony od jego problematyki, nie powinien jednak przekroczyć trzech miesięcy. 

 

13. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także zmianę opiekuna/opiekunów projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje dyrektor wraz z opiekunem/opiekunami danego projektu lub z wychowawcą. 

 

14. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu tylko w fazie planowania prac związanych z jego realizacją po poinformowaniu opiekuna/opiekunów projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i opiekunów zainteresowanych zespołów. 

 

15. Publiczne prezentacje projektów odbywają się w wyznaczonych terminach w ciągu drugiego roku nauki w gimnazjum. 

 

16. Publiczne wystąpienie przedstawiające efekty zrealizowanego projektu powinno trwać od 10 do 20 minut. 

 

17. Prezentacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i poza szkołą według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

 

18. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

 

- konferencja naukowa, 

- forma plastyczna, np. plakat, kolaż z opisami,
     - przedstawienie teatralne, inscenizacja,
    
- film,
     - książka, broszura, gazetka,

- prezentacja multimedialna,
    
- model, makieta,
     - happening, 

- sesja dyskusyjna, 

- wycieczka, 

- inna - za zgodą opiekuna/opiekunów.
 

19. Realizacja projektu obejmuje:

 

- wybranie tematu projektu w wyznaczonym terminie, 

- spisanie kontraktu pomiędzy zespołem uczniowskim a opiekunem/opiekunami, 

- określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

- wykonanie zaplanowanych działań (w tym zbieranie materiałów, ich selekcja i opracowanie), 

- złożenie do opiekuna/opiekunów ustnego bądź pisemnego sprawozdania z realizacji zadań przez każdego ucznia z zespołu, 

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu zakończone oceną punktową. 

 

20. Ocena projektu edukacyjnego odbywa się według ustalonych kryteriów zawartych w KARCIE OCENY PROJEKTU (załączniki nr 3a oraz 3b). 

 

21. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 18. Aby zaliczyć projekt, uczeń musi zdobyć minimum 9 punktów. 

 

22. Przy ocenie należy uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie uzyskane od odbiorców projektu. 

 

23. Ocenie podlega każdy z członków zespołu. Oceny indywidualnej pracy ucznia dokonuje opiekun/opiekunowie, a oceny prezentacji projektu dokonuje minimum trzyosobowa komisja, składająca się z dyrektora szkoły, opiekuna grupy, wychowawcy lub innego nauczyciela.

 

24. Temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

25. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Jeśli projekt lub jego część są ściśle związane z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny wyrażonej stopniem szkolnym do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas nauczyciel przedmiotu.

 

26. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu (karta projektu edukacyjnego, karty oceny projektu) jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 
Reklama
Ulti Clocks content

Twoje dane

Strony przedmiotowe

Galeria


     
frse logo logo logo EU flag-Erasmus vect POS

Administrator strony: tutaj.

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości